Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất 3 Bài Thơ Mới Lớp 11 Kì 2 Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Chungemlachiensi.com

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11 Kiểm Tra Học Kì 2 (Tiếp)

Bố Cục, Tóm Tắt Bài Thơ Hầu Trời Lớp 11

Phân Tích Bài Hầu Trời Lớp 11 Của Tản Đà

Giáo Án Ngữ Văn 11 Tiết 93: Đọc Văn Nhật Kí Trong Tù ( Hồ Chí Minh)

Giáo Án Môn Ngữ Văn Khối 11

Cảm Nhận Về Bài Thơ Tự Tình Của Hồ Xuân Hương

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Câu 21: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO 3, (NH 4) 2CO 3, NH 4Cl, Al 2O 3, Zn, K 2CO 3,K 2SO 4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức. Cho 1,1 gam X tác dụng với Na dư tạo ra 0,015 mol H 2. Đem oxi hóa 1,1 gam X tạo thành hỗn hợp hai anđehit, cho hỗn hợp anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH 3 dư tạo ra 0.1 mol Ag. Hiệu suất các phản ứng là 100%. Hỗn hợp X gồm:

Câu 23: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8. B. 16,2. C. 21,6. D. 43,2.

Câu 24: X là hợp chất thơm có công thức phân tử C 7H 8O 2. X vừa có thể phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có thể phản ứng được với CH 3 OH. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 25: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở ( có một liên kết đôi C=C trong phân tử ) thu được V lít khí CO 2 (đktc) và a gam H 2 O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là

A. m = 4V/5 + 7a/9. B. m = 4V/5 – 7a/9.

C. m = 5V/4 + 7a/9. D. m = 5V/4 – 7a/9.

Câu 26: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HCl dư, thu được dẫn xuất clo Y chứa 55,905% khối lượng clo. M Y < 130. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 27: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được anken duy nhất. Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X thu được 4,48 lít khí CO 2 (đktc) và 4,5 gam nước. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH 3COOH, C xH yCOOH và (COOH) 2 thu được 14,4 gam H 2O và m gam CO 2. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO 3 dư thu được 1,12 lít (đktc) khí CO 2. Giá trị của m là

A. 44 gam. B. 52,8 gam. C. 48,4 gam. D. 33 gam.

Câu 29: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit acrylic và 0,3 mol khí hiđro. Cho hỗn hợp A qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B gồm 4 chất, đó là propanal, propan-1-ol, propenal và hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp B so với metan bằng 1,55. Dung dịch B tác dụng vừa đủ với V lít nước brom 0,2M. Giá trị của V là

A. 0,15. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,10.

Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm C 2H 2 và H 2 qua xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp Y chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối của Y so với H 2 là 14,5. Tỉ khối của X so với H 2 là

A. 7,8. B. 6,7. C. 6,2. D. 5,8.

Đáp án

Câu 21:

Các chất: Al, NaHCO 3, (NH 4) 2CO 3, Al 2O 3, Zn vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH.

Câu 23:

Phản ứng: RCH 2OH + [O] → RCHO + H 2 O

Theo đề: 4,6 gam ancol phản ứng được 6,2 gam hốn hợp X gồm anddehit, nước và ancol dư. Khối lượng tăng thêm chính là khối lượng oxi phản ứng.

Ta có: n O = n ancol pư = n anđehit = (6,2 -4,6)/16 = 0,1 mol

Ta suy ra M ancol < 4,6/0,1. Vậy ancol là CH 3 OH, anđehit là HCHO (0,1 mol)

Phản ứng: HCHO → Ag

Vậy: số mol Ag tạo thành là 0,4 mol, khối lượng 43,2 gam

Câu 25:

Công thức của X có dạng là: C nH 2n-2 O

Theo đề: m = (14n + 14)x; V = 22,4nx và a = 18(n – 1)x

Vậy: n x = V/22,4 và x = V/22,4 – a/18 ; m = 5V/4 – 7a/9

Câu 28:

Phản ứng: X + NaHCO 3 → muối natri + CO 2 + H 2 O

Giáo Án Ngữ Văn 11 Tiết 79+ 80: Vội Vàng (Xuân Diệu)

Tuần 2. Tự Tình (Bài Ii)

Phân Tích Bài Thơ Tôi Yêu Em Lớp 11

Giải Hoàn Chỉnh Đề Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Lớp 11

Bài Soạn Văn Lớp 11 Đầy Đủ

Bài Soạn Văn Lớp 11 Đầy Đủ Mới Nhất

Giải Hoàn Chỉnh Đề Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Lớp 11

Phân Tích Bài Thơ Tôi Yêu Em Lớp 11

Tuần 2. Tự Tình (Bài Ii)

Giáo Án Ngữ Văn 11 Tiết 79+ 80: Vội Vàng (Xuân Diệu)

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11 Kiểm Tra Học Kì 2 (Tiếp)

BÀI SOẠN VĂN LỚP 11 ĐẦY ĐỦ MỚI NHẤT

Ban biên tập xin gửi tới các bạn những loạt bài về Soạn văn lớp 11 để các bạn học sinh có thể nắm bắt được những kiến thức trong S ách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 11 một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Các bài viết được đội ngũ giáo viên các cấp biên soạn xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu truyền đạt đầy đủ những kiến thức trong Sách giáo khoa Ngữ văn, Soạn văn lớp 11 giúp các bạn học sinh dễ dàng tiếp cận được với những kiến thức mà mình sẽ được học.

SOẠN VĂN LỚP 11 TẬP 1

Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tự tình (Bài II)

Câu cá mùa thu (Thu Điếu)

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích

Bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Trả bài làm văn số 1

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Trả bài viết số 2

Thao tác lập luận so sánh

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Chữ người tử tù

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ)

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Trả bài làm văn số 3

Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Chí phèo (tiếp theo)

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Đoc thêm: Cha con nghĩa nặng

Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tình yêu và thù hận (Trích Rô – mê – ô và Giu – li – ét)

Ôn tập phần Văn học

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

SOẠN VĂN LỚP 11 TẬP 2

Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Thao tác lập luận bác bỏ

Tràng giang

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối (Mộ)

Tiểu sử tóm tắt

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Người trong bao

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Một thời đại trong thi ca (trích)

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Ôn tập phần Văn học

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần Tiếng Việt

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần Làm văn

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Những bài viết Soạn văn lớp 11 của chúng tôi đều được tập hợp từ Tuyển tập văn lớp 11 và Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11. Các bài viết đều do đội ngũ giáo viên chuyên gia thẩm định hoặc do các bạn học sinh giỏi văn biên soạn, tổng hợp.

Phân Tích Bài Thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương Lớp 11 Của Phan Bội Châu

Phân Tích Bài Thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương Lớp 11

Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Ngữ Văn Lớp 11

Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Lớp 11

Phân Tích Bài Thơ Thu Điếu Của Nguyễn Khuyến

Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 11 Của Trường Thpt Tân Châu

Đề 1 Đọc Văn Bản Sau Và Trả Lời Các…

Thơ Tặng Mẹ Ngày 8/3, Những Bài Thơ Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Sử Ký Tinh Vân: 20 Năm Sẻ Chia Và Sáng Tạo

Đề Đọc Hiểu Bài Thơ Trong Lời Mẹ Hát

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Đợt 2 Thpt Hàm Long

II.LÀM VĂN

* Phương pháp:

– Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng).

– Sử dụng các thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập một văn bản nghị luận văn học.

* Cách giải:

Yêu cầu hình thức:

– Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận văn học để tạo lập văn bản.

– Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

Yêu cầu nội dung:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm

– Thạch Lam là cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại, là một con người đôn hậu và tinh tế. Ông có quan niệm văn chương lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn. Mỗi truyện của Thạch Lam như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng biết bao tình cảm mến yêu chân thành và sự nhạy cảm của tác giả trước những biến thái của cảnh vật và lòng người. Văn Thạch Lam trong sáng, giản dị và thâm trầm, sâu sắc.

– Hai đứa trẻ là một trong những truyện ngắn đặc sắc của Thạch Lam, in trong tập Nắng trong vườn (1938).

Phân tích bức tranh phố huyện lúc chiều tàn 

a. Bức tranh thiên nhiên:

– Âm thanh:

+ Tiếng trống thu không vang lên từng tiếng một: gợi buồn

+ Tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào: âm thanh rộn rã nhưng lại gợi ảo não, ảm đạm.

+ Tiếng muỗi đã bắt đầu vo ve trong cửa hàng hơi tối: nhấn mạnh sự tĩnh mịch của buổi chiều.

– Hình ảnh, màu sắc:

+ “Phương Tây đỏ rực như lửa cháy”

+ “Những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn”

– Đường nét:

+ Dãy tre làng trước mặt đen lại cắt hình rõ rệt trên nền trời: gợi sự ảm đạm bao trùm lên không gian khi bóng chiều dần buông

*Nghệ thuật:

– Nhịp điệu chậm rãi, câu văn giàu tính nhạc và giàu hình ảnh

– Dùng những nét vẽ giản dị, chân thực, không cầu kì, kiểu cách

b. Bức tranh sinh hoạt:

* Cảnh chợ tàn:

– Hình ảnh:

+ Chỉ còn một vài người bán hàng về muộn ở lại dọn nốt hàng và trò chuyện với nhau vài câu.

+ Nền chợ: chỉ còn lại vỏ thị, vỏ bưởi, lá nhãn, bã mía…

+ Những đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất, đi tìm tòi, nhặt nhạnh những thanh nứa thanh tre hay bất cứ  những gì còn sót lại…

* Hình ảnh những kiếp người tàn:

– Mẹ Liên, An: là trụ cột của gia đình, làm nghề hàng xáo, lấy công làm lãi.

* Tác giả gửi gắm tấm lòng thương cảm, đồng cảm đối với những con người nghèo khổ. Từ đó, tác giả muốn khơi gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.

Tổng kết 

Đề Thi Thử Môn Văn Theo Mẫu Mới

Người Đàn Bà Thứ Hai , Trang Điện Tử Www.hovuvovietnam.com

Mẹ Ơi, Con Đã Già Rồi. Đêm Nằm Nhớ Mẹ , Khóc Như Trẻ Thơ

Nợ Mẹ Một Nàng Dâu

Con Xin Nợ Mẹ Một Nàng Dâu!

Văn Lớp 11: Phân Tích Cảm Nhận Khổ 3 Bài Từ Ấy Của Tố Hữu

Phân Tích Bài Thơ Từ Ấy Của Nhà Thơ Tố Hữu Ngữ Văn Lớp 11

Viết Bài Văn Ca2R Cảm Nhận Của Anhc…

Phân Tích Bài Thơ “Từ Ấy” Của Tố Hữu

Đề Bài (100 Điểm) Phân Tích Hình Ản…

So Sánh Đoạn Thơ Trong Vội Vàng Và Từ Ấy

PHÂN TÍCH CẢM NHẬN KHỔ 3 BÀI TỪ ẤY

Nhắc đến văn chương Cách Mạng nếu không nói tới cây bút tài năng Tố Hữu quả là thiếu sót lớn. Một người chiến sĩ cách mạng tài giỏi, một người nghệ sĩ tài hoa. Trong chính trị cũng như trong Cách Mạng, ông luôn là một người xuất sắc. Với tài năng đó, ông viết nên những vần thơ trữ tình lãng mạn, tiêu biểu “ Từ ấy”. Bài thơ trích trong tập cùng tên sáng tác năm 1938 diễn tả những cảm xúc dạt dào của ông về Đảng. Khổ thơ cuối như khúc hát khép lại bài ca tình cảm mãnh liệt ấy.

“Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm cù bất cù bơ”

Nhấn để mở rộng…

Mở đầu khổ thơ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất : “ Tôi”. Không còn là “ta” như thơ ca xưa. Thơ ca cách mạng nói chung và thơ ca Tố Hữu nói riêng đã mang trong mình tiếng nói tình cảm cá nhân. Cái tôi đã được khẳng định. Cảm xúc cá nhân đã được thăng hoa.

Tố Hữu nhận mình là “ con của vạn nhà”. “ Vạn nhà” ở đây không chỉ là xứ Huế mộng mơ, đằm thắm mà là mọi mảnh đất trên dải đất hình chữ S thân yêu. Hình ảnh người dân trong lòng tác giả thật gắn bó, đoàn kết. Tố Hữu cũng nói mình “ Là em của vạn kiếp phôi pha”. Nhắc đến “ kiếp phôi pha” là nhắc tới quá khứ cha ông hào hùng lịch sử. Nhận làm “em” là tác giả muốn nói mình tiếp bước cha ông, tiếp đón hào khí tinh thần chiến đấu đoàn kết của họ. Và Tố Hữu còn nhận mình là “ anh của vạn đầu em nhỏ” Làm anh bởi ông muốn che chở, yêu thương những số phận nghèo đói, bị chiến tranh, bị thực dân đàn áp, làm cho đói khổ.

Khổ thơ ngắn gồm bốn câu, Tố Hữu sử dụng điệp cấu trúc lặp lại ba lần “ Đã là…” để khẳng định rõ ràng vị thế của mình trong một khối đại đoàn kết lớn. Từ đó cũng khẳng định được ý thức tự giác, chắc chắn, vững vàng của tác giả. Tố Hữu hòa mình cùng với nhân dân. Tác giả như ngầm khẳng định khối đoàn kết của anh em mọi nhà, của tình cảm nhân dân gắn bó. Tác giả nguyện cùng họ đấu tranh, cùng họ chiến đấu. Nhà thơ tự nguyện làm “con của vạn nhà, em của vạn kiếp phôi pha, anh của vạn đầu em nhỏ”, nguyện mang cả cuộc đời mình để đem lại hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh, những kiếp sống mòi mỏi trong tuyệt vọng, những đứa bé tội nghiệp vì chiến tranh phi nghĩa vì thực dân đàn áp mà sống khổ cực. Hình ảnh những người dân Việt Nam những năm 1938 hiện lên xót thương trong lời thơ dạt dào cảm xúc thương xót của tác giả. Tác giả như ngầm lên án chế độ thực dân đàn áp và đồng thời khơi lên niềm tin mãnh liệt vào Cách Mạng vào Đảng sẽ mang lại cho đất nước một cuộc sống mới tươi đẹp, hạnh phúc, không khổ đau.

“Từ ấy” là tiếng reo vui không chỉ của nhà thơ, mà còn là của cả một thế hệ thanh niên khi tìm thấy lí tưởng của Đảng, nguyện chiến đấu hết mình vì lí tưởng, vì nhân dân, vì đất nước. Họ là những người chiến sĩ trẻ, mang trong mình nhiệt huyết, mang trong mình lí tưởng, và lòng yêu thương đồng bào, yêu thương đất nước. Khổ thơ cuối bao trọn những cảm xúc ấy. Tình yêu với cách mạng, niềm tin với Đảng và lòng thương yêu đồng bào hoà làm một thành ý chí chiến đấu cho những người dân Việt Nam.

Văn Lớp 11: Phân Tích Khổ 2 Bài Thơ Từ Ấy Của Tố Hữu

Tham Khảo Ngay Bài Phân Tích Khổ 1 Bài Thơ Từ Ấy Chi Tiết Và Hay Nhất

Bài Tập Đọc Bài Thơ Sau Và Thực Hi…

Phân Tích Khổ Thơ Đầu Trong Bài Thơ “Từ Ấy” Của Nhà Thơ “Tố Hữu”. Từ Đó, Em Rút Ra Cho Mình Bài Học Cần Thiết Trong Cuộc Sống

Tổng Hợp 10 Bài Viết Về Tác Phẩm “Từ Ấy” Chi Tiết Nhất

🌟 Home
🌟 Top